Kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu ngày 27 tháng 5 năm 2020