Kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu ngày 31 tháng 10 năm 2020