Kế hoạch Hoa tiêu dẫn tàu ngày 02 tháng 02 năm 2021