Kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu ngày 12 tháng 02 năm 2020