Kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu ngày 30 tháng 5 năm 2020