Kế hoạch hoa tiêu dẫn tàu ngày 31 tháng 8 năm 2020