Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước