Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ: Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực khai thác dầu khí phía Nam của Việt Nam.