Lịch sử hình thành

[:vi]

          Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX, tiền thân là Công ty Hoa tiêu khu vực IX thành lập ngày 02/6/2008, theo Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tách Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu thuộc Công ty Hoa tiêu khu vực I thành Công ty Hoa tiêu khu vực IX trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Thực hiện lộ trình chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, Công ty Hoa tiêu khu vực IX chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX theo Quyết định số 1769/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải. Ngày 24/10/2011, theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 2399/QĐ – BGTVT, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX chuyển về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng và nhiệm vụ chính:

            Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộckhu vực khai thác dầu khí phía Nam của Việt Nam.

          Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX là Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật và có trụ sở đặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Vốn điều lệ của Công ty là 28.018.072.422 đồng (Hai mươi tám tỷ không  trăm mười tám triệu không trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi hai đồng).

Tên giao dịch viết bằng tiếng Anh:

 PILOTAGE CORPORATION OF THE NINTH ZONE

Viết tắt là: PILOTCO IX

Địa chỉ: 279 Đường 3/2, phường 11, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3527117                             Fax: 0254.3527121

Email: offshore@pilotco9.com.vn                 Website: www.pilotco9.com.vn

VHF: Kênh 16